Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ww. ustawy.
Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości
Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawca majątkowy nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego.
Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.
Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, lub w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności związanych z szacowaniem zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku.
Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. posiada wyższe wykształcenie;
 4. ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
 5. odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
 6. przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy niewypełniający obowiązków w zakresie wykonywania czynności związanych z szacowaniem zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości oraz w zakresie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, podlega odpowiedzialności zawodowej.