Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Obecnie, aby uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości należy spełnić szereg wymogów określonych ustawowo m.in.:

- posiadać wyższe wykształcenie,
- ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, lub ukończyć wyższe studia o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami,
- odbyć praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości,
- przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyć egzamin państwowy, dający uprawniena w zakresie szacowania nieruchomości.

Droga do uprawnień jest więc długa i żmudna, wymaga od kandydata zdobycia wiedzy w takich dziedzinach, jak prawo, ekonomia, gospodarka przestrzenna, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna.
Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest obiektywne ustalenie wartości nieruchomości. Nie może on działać pod dyktando, czy na życzenie klienta.
Rzeczoznawca jest ustawowo zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, oraz do wykorzystywania udostępnionych danych z zachowaniem zasady poufności.
Prowadzenie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego bez stosownych uprawnień, zagrożone jest karą grzywny, przewidzianą w ustawie o gospodarce nieruchomościami.