Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie, która jest ORGANIZATOREM praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. poz. 328 z późn. zm.). Zadania organizatora praktyk wynikające z rozporządzenia są realizowane poprzez pełnomocników ds. praktyk wskazanych przez poszczególne stowarzyszenia regionalne sfederowane w PFSRM.

Pełnomocnikiem ds. praktyk zawodowych ze wskazania RSMR w Lublinie jest Elżbieta Łukasik, rzeczoznawca majątkowy (upr. zaw. 6051).

Każdy kandydat przed rozpoczęciem praktyki powinien zapoznać się z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 328); tekst jednolity: Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. 2018 poz. 586).

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 11 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741); tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2018 r., poz. 121).
Zgodnie z przywołanymi przepisami PFSRM opracowała aktualne uregulowania dotyczące miejsca i roli praktyk zawodowych w procesie nabywania uprawnień zawodowych oraz sposób i warunki ich odbywania, znajdujące się na stronie Federacji:
http://pfsrm.pl/aktualnosci/item/15-praktyki-zawodowe gdzie należy pobrać plik: PFSRM - informacja PRAKTYKI ZAWODOWE.pdf

Dokumenty do złożenia

W celu rozpoczęcia praktyki zawodowej i otrzymania dziennika praktyk, należy dostarczyć do biura RSRM w Lublinie, mieszczącego się przy ul. Czechowskiej 4, pokój 307, następujące dokumenty:
Dokumenty, które składa kandydat:
1. Wniosek o odbycie praktyki zawodowej (w dokumentach do pobrania),
2. Oświadczenie kandydata (w dokumentach do pobrania),
3. Dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia (kopia dyplomu),
4. Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub jeśli studia zostały ukończone, ale nie ma jeszcze świadectwa, to zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów uwzględniające datę rozpoczęcia i zakończenia),
5. Potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej, od 1 marca 2018 r. w kwocie 128,15 zł, na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
Nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574),
6. Potwierdzenie dokonania wpłaty 500,00 zł tytułem "Koordynacja praktyk" na konto RSRM w Lublinie,
Nr konta: 72 1540 1144 2001 6403 4698 0002.
Dokumenty, które składa Prowadzący praktykę zawodową:
1. Umowa w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych, zawierająca 3 załączniki (w dokumentach do pobrania),
(Uwaga! Od marca 2018 r. funkcjonuje nowy wzór Umowy w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych. Prosimy o zapoznanie się z nowymi warunkami i zgłaszanie kandydatów wraz z podpisaną nową umową),
2. Zgoda Prowadzącego praktyki (w dokumentach do pobrania),
3. Kopia świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości Prowadzącemu,
4. Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej/KRS Prowadzącego.

Uwaga! Jeśli Prowadzący praktykę dokonał już podpisania umowy na nowych warunkach, dołącza tylko pkt. 2 – Zgodę Prowadzącego praktyki.
Po zatwierdzeniu dokumentów przez pełnomocnika ds. praktyk zawodowych, przesłane zostaną do PFSRM w Warszawie, a dane Prowadzącego, Uprawnionego i Kandydata wprowadzone do bazy praktyk. Następnie Federacja zatwierdzi dokumenty, nada numer dziennika praktyk i przyśle go do stowarzyszenia, gdzie będzie czekał na odbiór przez Kandydata (lub osobę uprawnioną).