Szkolenia RSRM w Lublinie

Szkolenia PFSRM

Aktualne informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez PFSRM znajdują się na stronie Federacji.

SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ PFSRM

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SZKOLENIA BANKOWEGO
Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
Zachowania asertywne w pracy biegłego sądowego

WARSZTATY PRZEDEGZAMINACYJNE DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych cz. I
Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych II część praktyczne zastosowania
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Prawne i ubezpieczeniowe aspekty odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych
Mienie zabużańskie
Wykorzystanie komputera w pracy rzeczonawcy majątkowego - EXCEL "KROK po KROKU"

Wycena przedsiębiorstw. Edycja VII

Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości
Uwarunkowania prawne i skutki odszkodowawcze budowy urządzeń infrastruktury na cudzych nieruchomościach
Wycena nieruchomości rolnych
Wycena ograniczonych praw rzeczowych - WARSZTATY

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA TLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO I INNYCH PRZEPISÓW
Gospodarka lokalami spółdzielczymi i ich wycena w świetle znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Praktyki zawodowe

System praktyk zawodowych

Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych: Agnieszka Maliszewska

Dokumenty, które składa kandydat w celu odbycia praktyki zawodowej: - Wniosek o odbycie praktyki zawodowej
- Dyplom ukończonych studiów wyższych oraz podyplomowych
- Oświadczenie kandydata
- Potwierdzenie wpłaty 121,40 zł tytułem "wydania dziennika praktyk" na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
- Potwierdzenie wpłaty 400,00 zł tytułem "koordynacji praktyk" na konto RSRM w Lublinie, nr konta: 72 1540 1144 2001 6403 4698 0002
- Zobowiązanie od opiekuna praktyk
- Pisemną zgodę prowadzącego praktykę

Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o wpisanie na listę prowadzących praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

- Zgłoszenie przez osobę prowadzącą praktykę zawodową w zakresie szacowania nieruchomości osób uprawnionych, pod kierunkiem których, będzie odbywała się praktyka zawodowa.
- Zgłoszenie przez osobę prowadzącą praktykę zawodową w zakresie szacowania nieruchomości osoby uprawnionej
- Oświadczenie o niekaralności
- Kserokopia uprawnień zawodowych
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wyciąg z KRS
- Kserokopie wszystkich dokumentów - potwierdzone za zgodność z oryginałem imienną pieczątką i podpisem regionalnego pełnomocnika

Standardy zawodowe

Standardy zawodowe znajdują się na stronie PFSRM