ul. Czechowska 4 pokój 314
20-072 Lublin
tel/fax: 81 532-26-31
81 532-26-31
Godziny pracy biura:
Pn, Wt., Czw., Pt.: 10-16; Śr.: 14-17

 

 

Wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia rzeczoznawcy na 2016 r.

Koniec roku to czas czas, gdy należy pamiętać o wznowieniu ubezpieczenia zawodowego OC. Przypominamy, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dedykowany program dla członków SRM

Wszyscy Członkowie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w ramach Porozumienia między PFSRM a PZU, mogą zwierać ubezpieczenia na specjalnych, konkurencyjnych warunkach.

Porozumienie gwarantuje najniższą cenę w PZU na rynku. Dzięki współpracy z iExpert.pl, który udostępnił elektroniczny system transakcyjny, formalności można załatwić szybko i wygodnie bez wychodzenia z domu.

Każdy rzeczoznawca może samodzielnie obliczyć składkę i złożyć elektroniczny wniosek, co jest równoznaczne z objęciem ochroną ubezpieczenia. Całość procedury trwa ok. 10 minut. Kliknij OC OBOWIĄZKOWE

Polisa jest wysyłana pocztą, priorytetem na podany we wniosku adres. Istnieje także możliwość otrzymania skanu polisy na email. 

Warto podkreślić, że część składki z każdego ubezpieczenia przekazywana jest na statutowe działania PFSRM, która reprezentuje interesy wszystkich rzeczoznawców.

Nie tylko obowiązkowe OC

Umowa nie ogranicza się tylko do ubezpieczenia obowiązkowego. W sumie dostępnych jest 7 rodzajów ubezpieczeń gwarantujących wszechstronną ochronę działalności zawodowej. Dużo popularności cieszy się: OC RZECZOZNAWCY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Ubezpieczać mogą się także rzeczoznawcy indywidualnie nie podlegający obowiązkowi ubezpieczenia, którzy szukają bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Dla nich dedykowny jest ubezpieczenie: OC RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI OSOBIŚCIE

Opisy wszystkich produktów znajdą Państwo także na stronie www.iexpert.pl i www.pfsrm.pl

Obsługę ubezpieczeń zawieranych na warunkach określonych w Porozumieniu realizuje firma iExpert.pl SA. Zachęcamy do kontaktu z dedykowanym doradcą dla rzeczoznawców majątkowych, który wyjąsni wszelki wątpliwości i w razie problemów pomoże przy złożeniu wniosku.


Szczegółowych informacji udziela:

Iwona Rosińska

tel. 22 100 26 01

iwona.rosinska(at)iexpert.pl

www.iexpert.pl 

______________________________________________________________

UBEZPIECZENIE OC PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

http://pfsrm.pl/ubezpieczenie_OC_przedsiebiorcy

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

STATUT   Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie

 

Załącznik do Uchwały nr 1/2014  

z dnia 10 października 2014r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  

Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie  

w sprawie przyjęcia Statutu Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1 

 1.  Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem rzeczoznawców majątkowych, o celach niezarobkowych.
 2.  Stowarzyszenie działa na podstawie ustaw, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2 

 1.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
 2. Terenem działania  Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego.

§ 3 

 1.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  
 2.  Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
 3.  Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

§ 4 

 1.  Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
 2.  Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw i realizacji działań, na zasadach określonych przepisami obowiązującego prawa. 

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji lub federacji o zbliżonych celach statutowych i podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji i federacji o zbliżonych celach statutowych i podobnym profilu działania, jednakże z ograniczeniami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. 
 3. O przystąpieniu do innych krajowych lub międzynarodowych organizacji lub federacji bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebrane Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 6 

 1.  Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem "Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie” i niezbędnych danych.
 2.  Stowarzyszenie może ustalić godło, odznakę organizacyjną, odznaki honorowe oraz medal honorowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

1) integrowanie środowiska rzeczoznawców majątkowych i pokrewnych specjalności z otoczenia rynku nieruchomości,
2) zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnego charakteru usług świadczonych przez członków w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego i obsługi rynku nieruchomości,
3) reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz wyrażanie dążeń i interesów środowiska rzeczoznawców majątkowych wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych,
4) czuwanie nad nienagannym poziomem etycznym członków,
5) krzewienie solidarności zawodowej pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
6) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości.
7) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
8) promowanie Stowarzyszenia i jego celów statutowych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w § 7, poprzez:

1) współdziałanie z organami władz państwowych i samorządowych, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia,
2) inicjowanie i opiniowanie uregulowań prawnych oraz norm technicznych pozostających w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,
3) propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania przez członków Stowarzyszenia,
4) dokonywanie ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych oraz przeprowadzania mediacji,
5) prowadzenie praktyk zawodowych w ramach umowy zawartej między podmiotem uprawnionym do ich prowadzenia w przypadkach prawem przewidzianych a Stowarzyszeniem,
6) inicjowanie badań i projektów oraz sporządzanie i opiniowanie opracowań i ekspertyz służących doskonaleniu metod pracy i techniki w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,
7) doskonalenie zawodowe członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych oraz udzielanie pomocy prawnej i metodycznej,
8) inspirowanie i realizowanie różnorodnych form promujących Stowarzyszenie oraz propagujących jego cele statutowe,
9) prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenia z wyłączeniem działalności konkurencyjnej dla rzeczoznawców majątkowych,
10) podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

Dział I
Przepisy wspólne

§ 9 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

 2.  Stowarzyszenie posiada członków:  
  - zwyczajnych, 
  - honorowych, 
  - wspierających.

§ 10 

 1. Warunkiem nabycia członkostwa jest uiszczenie wpisowego.
 2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy członków honorowych i członków wspierających.

§ 11

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba, która zadeklaruje przystąpienie i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, Zarząd rozpatruje w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty złożenia deklaracji przystąpienia. 
 3. W przypadku odmowy przyjęcia na członka Stowarzyszenia zainteresowany może w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia w tej sprawie złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 4. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 5. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

§ 12
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

 1. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji członka zgłoszonej Zarządowi Stowarzyszenia,
 2. rażącego naruszenia Statutu oraz nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. utraty uprawnień zawodowych, o których mowa w § 14 Statutu, przez członka zwyczajnego,
 4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 5. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

§ 13

 1. Ustanie członkostwa następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, chyba że zostanie wniesione odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 
 2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  

Dział II
Członkowie zwyczajni

§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być jedynie rzeczoznawca majątkowy. 

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierania i bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z wyposażenia biura i pomocy Stowarzyszenia, w szczególności poprzez dostęp do szkoleń, specjalistycznych kursów, materiałów dydaktycznych,
 3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 4. wybierania i bycia wybieranymi do zespołów i komisji Stowarzyszenia.

§ 16

 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

 1.  przestrzegania Statutu,
 2.  stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia,
 3.  brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
 4.  regularnego opłacania składki członkowskiej,
 5.  uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków. 

Dział III
Członkowie honorowi

§ 17

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba zasłużona dla Stowarzyszenia, dla środowiska rzeczoznawców majątkowych lub rozwoju rynku nieruchomości.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Nie stosuje się trybu nabycia członkostwa, o którym mowa w § 11 Statutu. 

§ 18 

1. Członkowie honorowi nie posiadają prawa wybierania i bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział w posiedzeniach i obradach statutowych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Członkowie honorowi mają ponadto prawo do:

            1.  korzystania z wyposażenia biura i pomocy Stowarzyszenia, w szczególności poprzez dostęp do szkoleń, specjalistycznych kursów, materiałów dydaktycznych,
            2.  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.  

3. Członkowie honorowi mają obowiązek inspirowania bądź prowadzenia różnorodnych form popularyzujących cele i promujących Stowarzyszenie.
4. Członkowie honorowi mają ponadto obowiązek: 

            1. przestrzegania Statutu,
            2. stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19 

1. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji członka,
 2. śmierci członka,
 3. pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

2. Postanowień § 13 Statutu nie stosuje się.

Dział IV
Członkowie wspierający

§ 20
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne popierające cele i zadania Stowarzyszenia oraz deklarujące stałe poparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne na jego rzecz. 

§ 21 

 1.  Członkowie wspierający nie posiadają prawa wybierania i bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział w posiedzeniach i obradach statutowych władzach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 2.  Członkowie wspierający mają ponadto prawo do:
    
  1. korzystania z wyposażenia biura i pomocy Stowarzyszenia, w szczególności poprzez dostęp do szkoleń, specjalistycznych kursów, materiałów dydaktycznych
  2. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.  
    
 3.  Członkowie wspierający mają obowiązek:

 1) udzielania stałego poparcia finansowego, rzeczowego lub merytorycznego na rzecz Stowarzyszenia,

2) przestrzegania Statutu,

3) stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Dział I
Przepisy wspólne

§ 22

 Władzami Stowarzyszenia są:

 1.  Walne Zebranie Członków,
 2.  Zarząd Stowarzyszenia,
 3.  Komisja Rewizyjna,
 4.  Sąd Koleżeński.

§ 23 

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.  
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, nawet gdy postanowienia Statutu tego nie przewidują, o ile stosowny wniosek w tej sprawie zostanie przegłosowany zwykłą większością głosów. 

§ 24   

 1. Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są przez Walne Zebranie Członków.
 2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.  
 3. W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
 4. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Zatwierdzenie nowych osób we władzach powinno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 5. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby dokooptowanych nowych członków we władzach Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia.

 

Dział II
Walne Zebranie Członków

§ 25

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

§ 26

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Postanowień ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się przy podejmowaniu uchwał dotyczących przystąpienia do innych krajowych lub międzynarodowych organizacji lub federacji bądź o wystąpieniu z nich, uchwalania zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§ 27

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 3 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, najpóźniej do końca I półrocza.
 3. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 

 1) z własnej inicjatywy,

 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. W przypadku nieuzasadnionego niezwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia odpowiedniego wniosku lub żądania, Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 28 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 1.  głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
    
 2.  wybór wszystkich władz Stowarzyszenia,
    
 3.  bezpośredni wybór Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia oraz jego odwoływanie z pełnionej funkcji,
    
 4.  wybór członków Komisji Arbitrażowej oraz Komisji d/s Opiniowania Przepisów Prawnych,
    
 5.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i jego wszystkich władz,
    
 6.  udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
    
 7.  ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
    
 8.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz od uchwał i orzeczeń innych władz Stowarzyszenia,
    
 9.  rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
    
 10.  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
    
 11.  uchwalanie regulaminów działalności pozostałych władz Stowarzyszenia,
    
 12.  uchwalanie preliminarza budżetowego przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia,
    
 13.  podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych lub międzynarodowych organizacji lub federacji bądź o wystąpieniu z nich,
    
 14.  uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
    
 15.  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
    
 16.  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
    
 17.  podejmowanie uchwal o godle i odznace Stowarzyszenia, 

2. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

Dział III
Zarząd Stowarzyszenia

§ 29 

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest pięcioosobowym organem wykonawczym, wybieranym w głosowaniu tajnym.
 2. Przewodniczący Zarządu jest bezpośrednio wybierany przez Walne Zebranie Członków.
 3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.
 4. W przypadku złożenia przez Przewodniczącego Zarządu rezygnacji z pełnionej funkcji, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu.
 5. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zarządu z pełnionej funkcji, Walne Zebranie Członków podczas tego samego zebrania i w tym samym terminie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu.
 6. W przypadku rezygnacji albo odwołania Przewodniczącego Zarządu, o czym mowa w ust. 4 i ust. 5, nie stosuje się postanowień § 24 o możliwości uzupełnienia składu Zarządu w drodze kooptacji. 

§ 30 

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 4. gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 6. opracowywanie preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
 9. wybór kandydatów Stowarzyszenia do komisji działających przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej działających przy właściwym ministrze, po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji zgodnie z ust. 3.
 10. zgłaszania kandydatów na członków Komisji Arbitrażowej oraz Komisji d/s Opiniowania Przepisów Prawnych, na zasadach określonych w § 40 niniejszego Statutu,
 11. sprawowanie nadzoru nad działalnością powołanych przez Walne Zebranie Członków Komisji Arbitrażowej oraz Komisji d/s Opiniowania Przepisów Prawnych,
 12. sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru w stosunku do powołanych przez siebie doraźnych zespołów i komisji,
 13. uchwalanie regulaminów działalności Komisji Arbitrażowej, Komisji d/s Opiniowania Przepisów Prawnych oraz doraźnych zespołów i komisji.

2. W razie naruszenia przez członka postanowień Statutu lub zasad etyki zawodowej Zarząd Stowarzyszenia może wystąpić do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zastosowanie odpowiedniej kary.
3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9, Zarząd przeprowadza zgodnie z następującymi zasadami:

 1. konsultacje są powszechne - kierowane do wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 2. konsultacje mogą odbywać się, według wyboru Zarządu, w formie pisemnej, bezpośredniej rozmowy, elektronicznej (mail, sms, inne), telefonicznej, bezpośredniego spotkania we wskazanym wcześniej terminie wszystkich zainteresowanych członków zwyczajnych, ogłoszenia zamieszczonego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia zawierającego nieprzekraczalny termin i sposób zgłaszania kandydatów albo wyrażenia opinii,
 3. z przeprowadzonych konsultacji Zarząd sporządza protokół, który jest udostępniany każdemu członkowi zwyczajnemu do wglądu na jego żądanie. 

§ 31 

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
 2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Zarządu podając jego porządek.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

Dział IV
Komisja Rewizyjna

§ 32 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 3. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący. 

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 1. prowadzenie bieżącej kontroli działalności Stowarzyszenia,
 2. kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
 3. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem kryterium legalności, gospodarności, rzetelności i celowości,
 4. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 6. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
 7. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 8. zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku nieuzasadnionego niezwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w § 27 ust. 6 Statutu. 

 

 

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 2. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.

§ 35

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji w innych wybieralnych władzach Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami innych wybieralnych władz Stowarzyszenia w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Dział V
Sąd Koleżeński

§ 36

 1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
 2. Sąd Koleżeński wyłania spośród siebie Przewodniczącego.

§ 37

 1. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw dotyczących zarzutów naruszania postanowień Statutu lub zasad etyki zawodowej członków Stowarzyszenia oraz spraw spornych pomiędzy członkami.
 2. Z wnioskiem o zainicjowanie postępowania w sprawach wymienionych w ust. 1 może zwrócić się Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna oraz każdy członek Stowarzyszenia.
 3. Katalog kar jakie może nakładać Sąd Koleżeński :

 1) upomnienie,

 2) nagana z wpisaniem do akt Stowarzyszenia,

 3) pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu.

 4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

Rozdział V
Komisja Arbitrażowa
Komisja d/s Opiniowania Przepisów Prawnych 
oraz doraźne komisje i zespoły Stowarzyszenia

§ 38

Komisja Arbitrażowa Regionalnego Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie, zwana Komisją Arbitrażową, jest powołana do: 

 1. prowadzenia mediacji w sprawach wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w Rozdziale 1 zatytułowanym ”Mediacja i postępowanie pojednawcze” Działu II, Tytułu VI, Księgi pierwszej, Części pierwszej ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 101, z późn. zm.)
 2. dokonywania ocen i opiniowania prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych. 

§ 39

Komisja d/s Opiniowania Przepisów Prawnych Regionalnego Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie, zwana Komisją d/s Opiniowania Przepisów Prawnych, jest powołana do: 

 1. tworzenia i opiniowania standardów wyceny,
 2. opiniowania standardów zawodowych i not interpretacyjnych tworzonych przez Komisję Standardów działającą przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
 3. opiniowania przepisów prawnych oraz norm technicznych odnoszących się do rzeczoznawstwa majątkowego.

§ 40

1. Komisja Arbitrażowa oraz Komisja d/s Opiniowania Przepisów Prawnych powoływane są przez Walne Zebranie Członków na czas trwania kadencji Zarządu Stowarzyszenia.
2. Na członka Komisji Arbitrażowej oraz Komisji d/s Opiniowania Przepisów Prawnych może być

 1. powołany członek zwyczajny Stowarzyszenia, który: 
 2. posiada co najmniej pięcioletnią praktykę w szacowaniu nieruchomości,
 3. posiada co najmniej trzyletni staż członkowski w Stowarzyszeniu,
 4. cechuje się nienaganną postawą etyczną,
 5. cieszy się autorytetem w środowisku,
 6. posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Komisji Arbitrażowej przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia, w liczbie od 5 do 15, oraz członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.4. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Komisji d/s Opiniowania Przepisów Prawnych przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia, w liczbie od 1 do 3, oraz członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.5. Zarząd uzasadnia na piśmie każdą zgłoszoną przez siebie kandydaturę na członka Komisji Arbitrażowej oraz członka Komisji d/s Opiniowania Przepisów Prawnych.

§ 41

Utrata członkostwa w Komisji Arbitrażowej oraz w Komisji d/s Opiniowania Przepisów Prawnych następuje w przypadku:

 1. upływu kadencji Zarządu Stowarzyszenia,
 2. uchwały Walnego Zebrania Członków,
 3. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji członka,
 4. śmierci,
 5. ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
 6. utraty praw publicznych,
 7. prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne,
 8. orzeczenia kar dyscyplinarnych powodujących zawieszenie lub pozbawienie uprawnień zawodowych,
 9. ukarania przez Sąd Koleżeński karą nagany z wpisaniem do akt Stowarzyszenia albo karą pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

 

§ 42

Pozostałe kwestie nieuregulowane w Statucie, a w szczególności strukturę wewnętrzną Komisji Arbitrażowej i Komisji d/s Opiniowania Przepisów Prawnych oraz tryb ich działania i procedowania, określa odpowiednio Regulamin Komisji Arbitrażowej i Regulamin Komisji d/s Opiniowania Przepisów Prawnych, uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 43

 1. Zarząd może powoływać doraźne komisje i zespoły do określonych zadań, ustalając regulamin i przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
 2. Komisje i zespoły podlegają Zarządowi w całym zakresie swojej działalności, przedkładają mu swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

Rozdział VI
Majątek i gospodarka finansowa

§ 44

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. wpisowego i składek członkowskich,
 2. darowizn, zapisów i spadków,
 3. ofiarności publicznej oraz sponsoringu,
 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 5. dochodów z własnej działalności Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach.4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 45

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:

 1. wydawania książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,

 2. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z

§ 46 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw majątkowych, uprawnionymi są: 

 1. Przewodniczący Zarządu, albo
 2. dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych uprawnionymi są:

 1.  Przewodniczący Zarządu i Skarbnik działający łącznie, albo

 2.  dwaj inni członkowie Zarządu i Skarbnik działający łącznie.

§ 47

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku i funduszy Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 48

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 49

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, cel na który przeznacza się majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatorów.

§ 50

 Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia lub o zmianę Statutu powinien wpłynąć do Zarządu co najmniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Zbigniew Januszewski

 

 

 

ul. Czechowska 4 pokój 314
20-072 Lublin
tel/fax: 81 532-26-31
81 532-26-31
Godziny pracy biura:
Pn, Wt., Czw., Pt.: 10-16; Śr.: 14-17